Služby
Klientům poskytujeme nejširší spektrum právních služeb. Vždy se snažíme o individuální přístup, který je pro klienta nejvhodnější z hlediska finančního, časového i právního.

Právní rozbory

při převzetí právního zastoupení nejprve zhodnotíme každý případ a klientovi předložíme možné způsoby řešení jeho situace

Příprava podkladů

po zvolení nejvhodnější varianty řešení klientovy situace připravíme veškeré potřebné podklady a dokumenty 

Zastoupení v řízení

v případě potřeby zastupujeme klienty v soudním řízení u obecných soudů, odvolacích soudů i v řízeních před jinými orgány veřejné moci

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oborech práva:

trestní právo

 • obhajoba obviněného ve všech stádiích trestního řízení (přípravné řízení, řízení před soudem prvého stupně, odvolací řízení, dovolání ... ) - obhajoba klientů ex offo i na základě plné moci
 • zastupování poškozeného v trestním řízení (zmocněnec) - uplatnění nároku na náhradu škody

občanské právo

 • právní služby týkající se vymáhání pohledávek
 • sepis a analýza smluv ( smlouvy kupní, darovací, o půjčce, zástavní, nájemní, o nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor )
 • komplexní právní servis při převodech nemovitostí, včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem a ověřování pravosti podpisů na sepsaných smlouvách
 • problematika nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor
 • náhrada škody
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • právní poradenství v oblasti dědického práva
 • zastupování v řízení před soudy ve sporném i nesporném řízení

obchodní právo

 • sepis insolvenčních návrhů a návrhů na oddlužení
 • komplexní právní služby při zakládání, změnách, rušení obchodních společností, včetně zastupování před rejstříkovými soudy (vč. spolupráce s notářem)
 • sepis a analýza obchodních smluv
 • právní servis při vymáhání pohledávek z obchodních závazkových vztahů a směnečných pohledávek
 • zastupování před soudy v obchodních věcech

správní právo

 • zastupování v řízení před správními orgány ( stavebními, živnostenskými a finančními úřady, místními orgány správy sociálního zabezpečení)
 • zastupování v řízení o přestupcích - zastoupení obviněného i poškozeného 

 • sepis žalob proti nezákonným rozhodnutím a zásahům správních orgánů, včetně zastupování v řízení před správními soudy

 • právní poradenství v oblasti správního práva

pracovní právo

 • poradenství ve věci pracovního poměru, dohod o pracovní činnosti a provedení práce
 • zastupování v řízení před soudy v pracovněprávních sporech

rodinné právo

 • sporný a nesporný rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • problematika výchovy a výživy nezletilých dětí
 • ostatní vyživovací povinnosti ( vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí, manželů, vyživovací povinnost otce k neprovdané matce nezletilého dítěte )
 • zastupování v řízení před soudy v rodinných věcech

exekuce

 • sepis návrhů na nařízení exekuce, na odklad exekuce a na zastavení exekuce i dalších podání v exekučním řízení
 • zastupování v exekučním řízení

insolvenční právo

 • insolvenční návrh
 • přihláška věřitele do insolvenčního řízení
 • zastupování v insolvenčním řízení

další obory práva

 • okrajově autorské právo, právo EU, mezinárodní právo soukromé atd.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi advokátem a klientem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora.