Služby

Klientům poskytujeme nejširší spektrum právních služeb. Vždy se snažíme o individuální přístup, který je pro klienta nejvhodnější z hlediska finančního, časového i právního.

Právní rozbory

při převzetí právního zastoupení nejprve zhodnotíme každý případ a klientovi předložíme možné způsoby řešení jeho situace

Příprava podkladů

po zvolení nejvhodnější varianty řešení klientovy situace připravíme veškeré potřebné podklady a dokumenty 

Zastoupení v řízení

v případě potřeby zastupujeme klienty v soudním řízení u obecných soudů, odvolacích soudů i v řízeních před jinými orgány veřejné moci

Právní služby poskytujeme především v těchto oborech práva:

trestní právo

 • obhajoba obviněného ve všech stádiích trestního řízení (přípravné řízení, řízení před soudem prvého stupně, odvolací řízení, dovolání ... ) - obhajoba klientů ex offo i na základě plné moci
 • zastupování poškozeného v trestním řízení (zmocněnec) - uplatnění nároku na náhradu škody
 • bezplatné právní poradenství pro oběti trestných činů

rodinné právo

 • sporný a nesporný rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • problematika výchovy a výživy nezletilých dětí
 • ostatní vyživovací povinnosti ( vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí, manželů, vyživovací povinnost otce k neprovdané matce nezletilého dítěte )
 • zastupování v řízení před soudy v rodinných věcech


občanské právo

 • právní služby týkající se vymáhání pohledávek
 • sepis a analýza smluv ( smlouvy kupní, darovací, o půjčce, zástavní, nájemní, o nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor )
 • komplexní právní servis při převodech nemovitostí, včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem a ověřování pravosti podpisů na sepsaných smlouvách
 • problematika nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor
 • náhrada škody
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • právní poradenství v oblasti dědického práva
 • zastupování v řízení před soudy ve sporném i nesporném řízení
POKUD MÁTE JINÝ PROBLÉM, KONTAKTUJTE NÁS A POKUSÍME SE NAJÍT ŘEŠENÍ


Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi advokátem a klientem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora.